27-39

Introduction | 1-13 | 14-26 | 27-39 | 40-52
Internationale Editie | 1-1314-26

nr

Titel

27 Bezuinigingen defensie
(Volkskrant; 18-11-2002, Metro; 19-11-2002, NRC, 26-11-2002)

Het is onbegrijpelijk dat de Nederlandse regering als grondlegger van het Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (Verdrag van Maastricht, 1991) en van de Petersbergtaken (Verdrag van Amsterdam, 1999)besloten heeft om 816 miljoen euro te bezuinigen op haar defensie-uitgaven.

Met de bezuinigingen ondermijnt Nederland namelijk de vorming van één politieke unie, de tweede pijler van de Europese Unie, waarin het economische gewicht van Europa tot uitdrukking komt.

Het is dan ook maar de vraag of Nederland in 2003, als voorzitter van respectievelijk de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de Raad van Europa en vervolgens van de Europese Unie serieus genomen zal worden door deze onbegrijpelijke anti-Europese bezuinigingen.

28 Wisselgeld
(Telegraaf; 28-11-2002)

Het is onbegrijpelijk dat de FNV nu opeens de + 1.000.000 WAO-ers als wisselgeld inzet voor hun 3,5% looneis bij het sociaal overleg terwijl zij voorheen nooit geïnteresseerd waren om werknemers met een ongeschikte baan weer aan het werk te helpen. De desinteresse van de werknemersvakbonden kan overigens terug worden gevoerd tot de volgende definitiekwestie: “is de werknemer ongeschikt voor arbeid of is de werknemer ongeschikt voor de baan”.

De Wet op de Arbeidsongeschiktheidsverzekering (WAO) is 35 jaar geleden ontworpen vanuit het eerste negatieve uitgangspunt dat de werknemer ongeschikt is voor arbeid. De WAO kent dan ook bijna alleen maar rechten en nauwelijks plichten, waardoor er voor de werknemersvakbonden geen rol was weggelegd..

Aan de werkgevers-, werknemersbonden en het kabinet rest nu de taak om in het sociaal overleg de verschillen zo snel als mogelijk bij te leggen opdat het kabinet de noodzakelijke veranderingen in de WAO kan doorvoeren.

29 Kleur bekennen
(Volkskrant; 30-11-2002, Financieel Dagblad; 04-12-2002)

Thom de Graaf is een goede volksvertegenwoordiger, hij is man van de nuance en de gulden middenweg. Hij zegt hierover: “Links tegen rechts is als tegenstelling even vals als wit versus zwart, als een prisma zonder kleuren. Oplossingen zijn niet per definitie de beste als ze van rode snit zijn.” 

Gelijktijdig is hij een slechte lijsttrekker, hij is de man die geen partij kan kiezen en daardoor de D66 in het midden van het politieke strijdgewoel houdt. Met als gevolg dat de kleurloze D66 links en rechts wordt gepasseerd. Aan de campagneleiders Frans van Drimmelen en Gerard Schouw dan ook de taak om de D66 goed- of kwaadschiks weer op de kaart te zetten, want in het verleden behaalde resultaten bieden geen garanties voor de toekomst.

30 Mmm

Ik ben geschrokken van het feit dat de in het buitenland wonende kunstenaar P. Klashorst is gekozen tot lijsttrekker van de politieke partij “O O Den Haag”.

Ik heb daarom besloten om als kunst-econoom nog voor het sluiten van de termijn een partij op te richten onder de welluidende naam Mmm, Meer Met Minder.

Mmm streeft naar een kleinere en efficiëntere overheid, lagere  inkomstenbelasting en beperking van de hypotheekrenteaftrek en de spaarloonregeling, waarvoor in ruil Mmm zal streven naar meer aandacht voor het individu in de school en het gezin, meer geld voor het Gemeenschappelijk Veiligheids- en Buitenlandsbeleid en meer aandacht voor startende ondernemers.

Kortom, stem op Mmm en kies voor vrijheid.

31 Uitbreiding
(Rotterdams Dagblad; 13-12-2002, Financieel Dagblad; 16-12-2002, Spits;13-12-2002)
In de discussie omtrent de uitbreiding van de Europese Unie (EU) wordt er voortdurend gediscussieerd of de kandidaat-landen al klaar zijn voor de EU. Het is echter raar dat niemand zich lijkt af te vragen of de EU, met haar enorme begrotingstekort, al klaar is voor deze forse uitbreiding.Terwijl ze in Brussel donders goed weten dat de Duitse eenwording in 1990 het financieel zeer sterke Duitsland in een langdurig recessie heeft gestort, die de Europese belastingbetaler 12 jaar na dato nog steeds veel geld kost.

Ik ben dan ook een groot tegenstander van de uitbreiding onder de huidige voorwaarden en omstandigheden, want het is voor mij een groot raadsel hoe de EU de uitbreiding (incl. Turkije) met 150 miljoen inwoners en 1,8 miljoen m2 denkt te financieren.

32 E-mail A aan Z
Het rapport van de onderzoekscommissie van den Haak leest als een detective. Vooral hoofdstuk 10 “De laatste weken”, waarin staat dat Pim Fortuyn op 29 april rond 12.40 uur een dreigmail, genaamd “e-mail A aan Z”, krijgt, mag niet worden gemist.In deze op roddels en vermoedens gebaseerde dreigmail werd melding gemaakt van een door een grote groep Marokkanen geplande aanslag op Pim Fortuyn. De aanslag was gepland op 11 mei, de datum van de door de SP, Humanistisch Verbond en Jonge Socialisten georganiseerde demonstratie “Nederland Bekend Kleur”.

Maar wie zijn toch A en Z. In het rapport wordt A, een fervent lid van de LPF, beschreven als een “labiele persoonlijkheid”, waartegen de politie Haaglanden regelmatig moet optreden vanwege overlast en burenruzie. Over Z weet het rapport alleen te melden dat hij of zij de e-mail van A heeft doorgestuurd aan iemand van de LPF en verder kan uit de “e-mail A aan Z” worden opgemaakt dat Z een deelnemer/beheerder is van een internetforum over Pim Fortuyn.

Kortom, er zijn nog vele vragen onbeantwoord ik kan dan ook niet wachten op de verfilming van hoofdstuk 10 en daarom ben ik vandaag alvast begonnen aan het script.

33 Verschillen
(Metro; 2-1-2002, Parool; 28-12-2002 (incl. reactie), Trouw; 02-01-2003 )
In de kersttoespraak 2002 van Koningin Beatrix roept ze net als in voorgaande jaren op om de ongelijkheid in de wereld te bestrijden.Allereerst stelde ze in 1997 vast dat het streven naar meer geld en goederen (verrijking) ten koste van een ander of zelfs van een hele gemeenschap gepaard gaat met o.a. grote armoede, verslechtering van het milieu en toenemende onveiligheid. Waarna zij in 1998 zei dat een wereld vol tegenstellingen, een ideale voedingsbodem is waaruit gevaarlijke denkkaders kunnen voortkomen, gegrond op vals onderscheid tussen „wij” en „zij”.

Om het tij tijdig te keren, sprak ze in 1999 nog de hoop uit dat de schrijnende internationale economische verhoudingen door de technologische ontwikkelingen rechtvaardiger zouden worden verdeeld. In 2001, een paar maanden na de aanslag op het WTC in New York, moet ze echter vast stellen dat de chronische en diep gewortelde ongelijkheid op onze overvolle aarde het leven bedreigd.

Ik hoop tenslotte dat wij eerdaags radicaal afstand kunnen doen van onze verkeerde kapitalistische ideologie opdat er ruimte ontstaat voor herstel en verzoening.

34 Kernenergie
(Metro; 2-1-2002, Volkskrant; 02-01-2003)
Volgens schattingen van het IAEA zal Azië in 2020: An art odyssey meer kernenergie produceren dan Europa, het continent met momenteel de meeste kerncentrales. Hiermee voldoet Azië aan de verwachting dat zij de 21e eeuw economisch zullen domineren. Naar alle waarschijnlijk zal Azië haar economische macht ook politiek (lees militair) laten gelden. Het in gebruik nemen van kerncentrales en de mogelijke productie van kernwapens door Noord-Korea is hier een voorbode van.Zelf ben ik een groot voorstander van de wereldwijde productie van kernenergie mits deze energie in een gesloten kerncyclus wordt geproduceerd. Het is namelijk beter voor het milieu en hierdoor kan een wereldoorlog om de steeds schaarser wordende fossiele brandstoffen (uranium, olie en gas) worden voorkomen.

Alleen ben ik bang voor die verschrikkelijke kernwapens en daarom hoop ik dat de zeven erkende bezitters van kernwapens, de VS, Frankrijk, Groot-Brittannië, China, India, Pakistan en Rusland, binnenkort zullen besluiten om zich nucleair te ontwapenen. Anders vrees ik dat het machtsblok Azië zich genoodzaakt voelt om net zoveel kernwapens te produceren als bijvoorbeeld Noord-Amerika.

35 Labmens
(Metro; 30-12-2002)
Klonen is eigenlijk allang geen science fiction meer. De acceptatie van kunstmatige inseminatie en reageerbuisbevruchting bij mensen en het klonen en het creëren van nieuwe organismen dmv. celfusie-techniek bij dieren waren hier de voorbode van. De scheit, een combinatie van een schaap en een geit, is overigens een goed voorbeeld van dit soort nieuwe organismen.
(Dit is een scheit) Zelf ben ik een groot tegenstander van deze ontwikkeling en daarom vind ik dat bij het sterven van een labmens (laboratorium mens) de ouders strafrechterlijk vervolgd moeten worden voor dood door schuld. Een onnatuurlijk geboren labmens sterft namelijk per definitie een
onnatuurlijke dood. Al zal een verplichtte DNA registratie van nieuwgeborene en de ouders verplicht gesteld moeten worden. Om zo een labmens te kunnen vaststellen. Bovendien zal de samenleving, de politiek moeten beslissen welke rechten en plichten labmensen hebben. Ik zou bijvoorbeeld de vraag kunnen bedenken hebben labmensen recht op gezondheidszorg.
36 Politieke zelfcensuur
Het is beangstigend om te zien hoe de media de Nederlandse politiek en samenleving in een wurggreep houdt. De opvattingen van H.J.A. Hofland, dat de vrije markt de grootste vijand is van literatuur, kunst en onafhankelijk denken wordt hiermee bevestigd. 

Behalve Hofland, heeft ook Rudy Kousbroek zich over dit onderwerp uitgelaten. In 2000 zei hij: “Het geloof in de heilzaamheid van het marktmechanisme is het obscurantisme van onze tijd.”. Waarna in het NRC een hevige discussie ontstond over de invloed van die vrije markt op kunst en cultuur, die uiteindelijk resulteerde in het manifest “Stop de uitverkoop van de beschaving” (www.stopdeuitverkoop.nl).

 

De politiek zou zich dan ook moeten ontworstelen aan de wurggreep van de media door zichzelf bij wet te censureren, want ik krijg langzamerhand schoon genoeg van dat theater op televisie.

37 Een opportunistische Bos
(Metro; 24-1-2003, Volkskrant; 29-1-2003)

De angst van veel beleggers dat de SP, PVDA en Groenlinks, alle uitgesproken voorstanders van lastenverzwaring, een kamermeerderheid zouden krijgen is onterecht gebleken.

Desalniettemin heeft de Amsterdamse AEX, door ondermeer de ongekende populariteit van eerst Marijnissen en daarna Bos, de afgelopen drie maanden 13 % moeten inleveren. Dit verlies is aanmerkelijk groter dan die van bijvoorbeeld de Londense FTSE (-11%), de Brusselse BEL (-7%), de Parijse CAC (-5%) en de New Yorkse Dow Jones (-3%) over dezelfde periode. Alleen de Frankfurtse DAX (-15%) heeft nog slechter gepresteerd.

Voor de Nederlandse economie is het te hopen dat de voorgenomen lastenverlichting van de LPF, de CDA en de VVD aan de basis zal staan van een nieuw te vormen regeringsakkoord. Want de door Bos zo vurig gewenste centrumlinkse coalitie tussen de CDA en de PVDA lijkt me door de bovengestelde tegenstelling wel erg opportunistisch.

Ik hoop dan ook dat de CDA in deze moeilijke economische tijden voor de coalitie CDA-VVD-LPF zal kiezen. Al zal CDA-lijsttrekker Balkenende allereerst zijn excuses moeten aanbieden aan zijn oude coalitiegenoten voor zijn egocentrische verkiezingscampagne.

38

Fatwa
(Financieel Dagblad; 30-1-2003)

Ik ben benieuwd of Ayaan Hirsi Ali net als de andere vrouwen Kola Boof uit Soedan, Taslima Nasreen uit Bangledesh, Isioma Daniel uit Nigeria een fatwa krijgt voor de waarheid over Mohammed.Mohammed trouwde inderdaad het negenjarige kind Aisha van zijn beste vriend Abu Bakr, overigens was Aisha slechts 8 jaar en 8 maanden oud. De Koran rekent namelijk in luna jaren van elk 336 dagen. De bewering dat Mohammed de vrouw van zijn leerling stal is echter onjuist. In werkelijkheid trouwde hij in 626 Zavneb de vrouw van zijn geadopteerde zoon Zaib. Overigens bleef het hier niet bij want Mohammed is na de dood van zijn eerste vrouw Khadijeh in 619 nog eens 13 keer getrouwd tot aan zijn dood in 632.

Hier moet echter bij verteld worden dat Mohammed in ruil voor Aisha tot twee keer toe een dochter aan Abu Bakr uithuwelijkte. Zijn eerste dochter stierf door steniging als gevolg van ongehoorzaamheid, waarop Mohammed in naam van Allah de barmhartige, zijn tweede dochter aan dezelfde man uithuwelijkte.

Ik ben het met Ayaan Hirsi Ali eens, dat Bin Laden en zijn stoet het begin van het einde van de islam hebben ingeluid. Al denk ik dat Ayatollah Khomeini in zijn interview “Ayatollah Ghomi” (Le Monde, 20 January 1979) en zijn boek “Tahrir-ol Vasileh” (Verzamelde Geschriften), de echte ommekeer heeft ingeluid. Want in beide publicaties degradeert hij de vrouw aan de hand van versen uit de Koran tot dieren. In Le Monde zei hij het volgende: “De meeste Europeanen hebben maîtresses. Waarom zouden we menselijke instincten onderdrukken? Een rooster voldoet bij meerdere kippen, een stal bij meerdere paarden. Een vrouw is onbruikbaar gedurende een bepaalde periode terwijl een man altijd actief is…”

39

Rekeningrijden
(Metro; 7-2-2003, Financieel Dagblad; 7-2-2003; Volkskrant; 8-2-2003)

Rondom Singapore (1975), Bergen (1986), Oslo (1990) en Trondheim (1991) kent men al jaren rekeningrijden. Deze moderne steden hebben het rekeningrijden veelal om de volgende drie redenen ingevoerd: het verminderen van de milieuschade, het financieren van de infrastructuur en het bestrijden van de files.

In Nederland beperkt de discussie omtrent rekeningrijden zich echter al jaren tot slechts filebestrijding en financiering. Het advies “bereikbare mobiliteit” van de Raad voor Verkeer en Waterstaat drijft met haar volledig ontransparante mobitarief deze discussie alleen maar op de spits door slechts zijdelings het milieuvraagstuk in het advies te betrekken.

Terwijl ik, wonend aan een verkeersader in Rotterdam, dagelijks de luchtvervuiling, het geluidsoverlast, de verkeersonveiligheid en asfalt (ruimtebeslag) van deze CO2 producerende forensen moet accepteren.

Het rapport kan wat mij betreft en van ongetwijfeld miljoenen inwoners uit de grote steden dan ook direct de prullenbak in. Tenslotte, ik ben benieuwd wanneer de eerste wegblokkades door boze bewoners worden opgeworpen.