14-26

Introduction | 1-13 | 14-26 | 27-39 | 40-52
Internationale Editie | 1-1314-26

Gerechtigheid
(Volkskrant; 17-08-2002, Telegraaf; 22-08-2002, Elseviers; 21-9-2002)

De problemen in Zimbabwe worden niet veroorzaakt door president Mugabe maar doordat nog geen 1% van de bevolking 73% van het land (7 x Nederland) bezit, waarvan -volgens de Wereldbank- minder dan de helft wordt gebruikt voor landbouw. Het overgrote deel wordt namelijk gebruikt voor de jacht, safari en lucratieve tuinbouw en tabaksplantages, waardoor in zuidelijk Afrika de ergste hongersnood sinds decennia dreigt uit te breken.Het is Mugabe, met het tegenzittende klimaat, alleen te verwijten dat hij niet eerder de landherverdeling heeft doorgevoerd. Sinds de onafhankelijkheid van Zimbabwe in 1980 heeft hij inzake de herverdeling van het land zich eenzijdig gehouden aan de Lancaster House Conference afspraken. Engeland, Zuid Afrika en de VS zouden in ruil voor stabiliteit de herverdeling financieren, om zo hun belangen in de mijnen, de industrie en de landbouw zeker te stellen.Nu voornamelijk Engeland zich niet houd aan de Lancaster House Conference afspraken, heeft het Zimbabwees parlement in april 2000 in een grondwetswijziging doorgevoerd waardoor de regering Mugabe de mogelijkheid heeft gekregen om land te onteigenen voor herverdeling zonder hiervoor compensatie te betalen. Bij de wetswijziging is men er vanuit gegaan dat Engeland de compensatie betaald uit de schatkistinkomsten behaald gedurende de bezetting, exploitatie en racistische onderdrukking van het land tussen 1889 en 1980.

Kunst vs Bouw
(NRC; 24-08-2002, Trouw; 24-08-2002, Parool; 24-08-2002, Metro; 23-08-2002, Financieel Dagblad; 29-08-2002, Vrij Nederland; 21-9-2002)

Als beeldhouwer doe ik vaak mee aan openbare kunstopdrachten die door overheden, via o.a. BK-informatie, worden uitgeschreven. In deze advertenties komen altijd de volgende drie rubrieken terug; opdracht, budget en procedure.    Een kunstopdracht wijkt inhoudelijk niet veel af van een bouwopdracht, alleen wordt er bij een kunstopdracht nooit moeilijk gedaan over het budget dat beschikbaar is en over de procedure waarin het honorarium wordt genoemd voor de te selecteren kunstenaars.De opdrachtgevers in de bouwsector kunnen nog veel leren van hun collega’s in de kunstsector. Zij zouden, conform de Europese regelgeving, het budget en het honorarium voor de te selecteren bouwondernemingen al bij voorbaat bekend moeten maken. Al zal de overheid zich, net als in de kunstsector, niet moeten schromen om voor een dubbeltje op de eerste rij te zitten. Het is tenslotte aan de bouwonderneming of dat zij voor het budget en het honorarium de opdracht willen binnenhalen.

Enkeltje Siberië
(Algemeen Dagblad; 29-08-2002)

Het idee van Minister Nawijn om Marokkaanse jongeren en mishandelende echtgenoten, met of zonder Nederlands paspoort, uit Nederland te zetten, is te realiseren op basis van artikel 19 “Bescherming bij verwijdering, uitzetting en uitlevering” van de conceptgrondwet van de Europese Unie.  In artikel 19 staat namelijk het volgende:
“Niemand mag worden verwijderd of uitgezet naar dan wel uitgeleverd aan een staat waarin een ernstig risico bestaat dat hij aan de doodstraf, aan folteringen of aan andere onmenselijke of vernederende behandelingen of bestraffingen wordt onderworpen.”

Kortom, iedereen ongeacht status kan op basis van artikel 19 uit de Europese Unie worden uitgezet.

Strategische blunders
(Vrij Nederland; 21-9-2002, Groene Amsterdammer: 7-9-2002, Financieel Dagblad; 16-09-2002)

De directie van de Pers Combinatie Meulenhoff (PCM) heeft door aaneenrijging van strategische blunders het voortbestaan van haar dagbladen op de tocht gezet. Allereerst vergaloppeerde de PCM zich in 1997 aan de NRC en het AD, door naar zeggen 45 miljoen euro te veel te betalen voor deze twee kranten. Bovendien werd met deze acquisitie de aspiraties van de Volkskrant, met het Parool de grondlegger van de PCM, om de grootste kwaliteitskrant te worden van Nederland gedwarsboomd door het NRC. Hierdoor ziet de Volkskrant, de meest populaire krant van het concern, zich genoodzaakt om de titanenstrijd aan te binden met de Telegraaf. Voor de andere kranten rest een zieltogend bestaan tenzij zij zich net als radio- en televisieomroepen succesvol weten te richten op doelgroepen, zoals zij vroeger al deden in het verzuilde tijdperk.

Verder dacht de PCM dat de jeugd zou vallen voor haar bijna 30 miljoen euro kostende internetactiviteiten. De gedrukte krant had naar eigen zeggen door de sterk gestegen productie- en distributiekosten geen toekomst meer. De werkelijkheid is anders, de jeugd is massaal gevallen voor de gratis verspreide fast-papers Metro en Spits simpelweg omdat de jeugd zich wil ontspannen in plaatst van inspannen.

Voor het Parool die op het punt staat om de PCM te verlaten, rest op drie flanken nog een “Vrij Onverveerd” gevecht om de gunsten van de lezer. Als abonnementskrant in Amsterdam e.o met twee of meer katernen waarvan een aantal pagina’s in het engels, als een fast-paper nationaal verspreid hoofdkatern en als een nationaal te abonneren weekendeditie met het beste nieuws van de afgelopen week. De strijd wordt zo aangegaan met de Telegraaf op de thuismarkt Amsterdam, met de Spits en de Metro op de lucratieve markt van fast-papers, met het NRC en haar internationale editie op de markt van kwaliteitskranten en met het Financieel Dagblad op de markt van niet-Nederlands sprekenden.

Si vis pacem para bellum
Trouw; 13-09-2002, Algemeen Dagblad; 13-09-2002; Parool; 14-09-2002)

Latijns voor: “Indien u vrede wilt, bereidt u voor op oorlog”. Ik hoop dat deze woorden eerdaags gestalte krijgen en dat het Irakese volk na 23 jaar wordt bevrijd van de dictator Saddam Hoessein.

Internationale dictatuur

In de Troonrede werd het belang geschetst van een Gemeenschappelijk Buitenlands- en Veiligheidsbeleid (GBVB) en van zgn. Petersbergtaken (Humanitarian Aid, Conflict Prevention en Separation of Forces) zoals vastgelegd in respectievelijk het EU-verdrag van Maastricht (1991) en die van Amsterdam (1999). In 2003 zal Nederland, als voorzitter van respectievelijk de Organisatie voor Veiligheid en Samenwerking in Europa, de Raad van Europa en vervolgens van de Europese Unie, ongetwijfeld weer proberen belangrijke besluiten tav GBVB te nemen.

Ik verwacht dan ook dat Nederland, een investeringsprogramma zal lanceren waarmee Europa haar militairtechnologische achterstand op de VS van + 10 jaar (bron: International Institute for Strategic Studies) ongedaan kan maken. In de tussentijd kan Nederland zich alvast aansluiten bij het materieelagentschap Occar, zoals afgesproken bij het Verdrag van Maastricht, met als doel een sterke, concurrentiekrachtige Europese defensietechnologie en industrie te ontwikkelen, opdat Europa op termijn kan ontsnappen aan de internationale dictatuur van Amerika inzake buitenlandse politiek.

Ethica

In 1992 werd er in Amerika al een brede discussie gevoerd over normen en waarden, nadat er een rapport verscheen van de National Research Council waarin stond dat de VS het meest gewelddadig land is van alle geïndustrialiseerde landen. Nu, 10 jaar later, willen wij in Nederland hetzelfde doen.

Maar misschien kunnen wij wel wat leren van die Amerikanen, zoals bijvoorbeeld van Theodore Roosevelt die ooit zei: “To educate a person in mind and not in morals is to educate a menace to society.” Met deze historische woorden verwees hij naar de filosoof Aristoteles, die in zijn boek Ethica (=Karakter) al schreef over het belang van karakter en kennis voor het individu en de maatschappij.

Het is dan ook goed dat in 1998 het middelbaar onderwijs is gereorganiseerd. De leerlingen van nu leren zelfstandig en werken in groepsverband aan alfa-, bèta- en gammavakken, waardoor zij behalve hun kennis ook hun karakter kunnen ontwikkelen. Opdat de rationele mens gedreven door managementtheorieën en -praktijken weer plaats maakt voor de waardevolle mens gedreven door waarden en normen.

Zandkasteel

Pim Fortuyn heeft een zandwinkeltje gebouwd en nu hangt alles als los zand aan elkaar. De fouten die door de LPF-fractie worden gemaakt zijn zo talrijk als het zand der zee. De LPF-fractievoorzitter Harry Wijnschenk, die bij de Algemene Beschouwingen diep in het zand beet, heeft zijn maidenspeech -volgens een intern rapport van de fractiemedewerker Reinier Asberg- op zand gebouwd.

De gevolgen zijn overduidelijk, Winny de Jong wil Ferry Hoogendijk tot zandruiter maken, omdat Hoogendijk volgens De Jong de fractie zand in de ogen heeft gestrooid. Met als gevolg dat de Jong op haar beurt niet meer wordt geteld als het zand onder haar voeten.

In de tussentijd steekt Wijnschenk zijn kop in het zand, in de hoop dat de woorden van de Jong in zand geschreven zijn. Een aantal fractieleden en LPF-ministers willen op hun beurt er zand over strooien, omdat zij vinden dat de tijd als zand door de handen van de fractie loopt.

Verklarende spreukenlijst:

Hij is dood.
Er zit geen enkel verband in.
Dat is niet te tellen.
Sneuvelen, neervallen, verliezen.
Hij onderneemt iets zonder goede voorbereidingen.
Iemand ten gronde richten.
Iemand bedriegen.
Met hem wordt absoluut geen rekening gehouden.
Hij wil de waarheid niet onder ogen zien.
De woorden zijn net zo snel geschreven als ze verdwenen zijn.
Daar hoeft niet meer over te worden gesproken.
Er komt niets van je plannen terecht.

Big Bang

Op 02-09-2000 stond in het Financieel Dagblad het artikel “Een zinvol mislukte missie” waarin melding werd gemaakt van een Big Bang in relatie tot de Europese Unie. Het artikel handelde over een kunstenaar die langs alle Europese hoofdsteden was gereden om authentieke beelden te verzamelen van voor de grote omwenteling op 1 januari 2002, de introductie van de Euro.De kunstenaar was er van overtuigd dat de afzonderlijke Europese culturen door de invoering van de Euro zouden opgaan in een groot pan-Europees continent naar Amerikaans voorbeeld. De eerste tekenen zijn daar, de Europese Unie wil al binnen een jaar na de introductie van de Euro beslissen over een uitbreiding met zo’n 10 landen.

 

Hoe de Europese Unie met haar enorme begrotingstekorten de uitbreiding wil financieren is een raadsel. Terwijl wij weten dat de Duitse eenwording in 1990, het financieel zeer sterke Duitsland in een langdurig recessie heeft gestort en dat het de Europese belastingbetaler gigantisch veel geld heeft gekost.

Nieuwe Economie

Niemand, econoom of niet-econoom, verwacht dat het afschaffen van de spaarloonregeling van invloed zal zijn op de economie en toch is dhr. Zalm van mening dat de spaarloonregeling, die jaarlijks zo’n 800 miljoen euro kost, moet worden gehandhaafd ten kosten van de levensloopverzekering en lagere werkgevers- en werknemerspremies.Het is jammer omdat de spaarloonregeling een Keynesiaans product is uit de oude economie, waarbij alleen gedacht wordt in termen van Consumeren, Sparen en Investeren. In de nieuwe economie wordt echter uitgegaan van het menselijk kapitaal, waarbij alles draait om kennis gegenereerd door het creatieve individu. Met andere woorden economische vooruitgang wordt gerealiseerd door het handelen van enkelen in plaats van de handelingen van de hele maatschappij.

Van de noodzakelijk terugtredende overheid wordt in de nieuwe economie dan ook nog slechts drie legitieme functies verwacht: rechtspraak, defensie en openbare werken, zoals wegen en telecommunicatie (Adam Smith; “The wealth of Nations”).

Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder
(Metro, 08-10-2002, Volkskrant; 09-10-2002)

Een paar uur geleden is Claus George Willem Otto FredRon Geert von Amsberg overleden. Ik moet telkens aan het nummer “Zing, vecht, huil, bid, lach, werk en bewonder” van Ramses Shaffy denken.

Spaarloon

Niemand, econoom of niet-econoom, verwacht dat de economie positief zal reageren op het behouden van de spaarloonregeling en toch is VVD-fractieleider Zalm, onder druk van een FNV emailactie, nu voorstander van het handhaven van de naar schatting jaarlijks 800 miljoen euro kostende spaarloonregeling. Het handhaven van de spaarloonregeling zal volgens de website van de VVD ten kosten gaan van de lastenverlichting (500 miljoen euro), de levensloopregeling (200 miljoen euro) en de arbeidskorting (100 miljoen euro).  Het is jammer dat de VVD nog steeds Keynesiaans denkt. De spaarloonregeling is namelijk een typisch product uit de oude economie, waarbij uitsluitend wordt gedacht in termen als Consumeren, Sparen en Investeren. In de nieuwe economie staat echter niet het kapitaal, maar de kennis centraal (=kenniseconomie).  

De D66 heeft dit goed begrepen, zij schrijft in haar tegenbegroting (18-09-2002) dan ook het volgende: “Politiek is kiezen, en D66 kiest voor kennis. Dat is onontbeerlijk voor de ontwikkeling van onze samenleving en economie.”

Vrijheid
Afgelopen dinsdag meldde de krant dat verdachte Volkert van der G. binnenkort een verklaring zal afleggen bij de rechter-commissaris. Het zal me niets verbazen als de verklaring op 6 november, een half jaar na de moord op Pim Fortuyn, wordt afgelegd.De moord op “vrijheid van meningsuiting” heeft mij veranderd. Vroeger interesseerde de ander mij niet, ik was eigenlijk alleen bezig me zelf te ontwikkelen. Nu weet ik als geen ander dat ik onderdeel uitmaak van een samenleving, een beschaving die zich alleen kan ontwikkelen in vrijheid van meningsuiting.